Saint Pierre Apôtre / O.D.M. pinxit

Saint Peter the Apostle

San Pedro Apostolo

San Pietro Apostolo